1. WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: www.tinyhousefamily.pl. Ta strona Sklepu opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach strony internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679),  jest Tiny House Family Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-727 ) przy ulicy Doły 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000994455, NIP: 7262693841, REGON: 523233564.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż  nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników strony internetowej. Jej celem jest  określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze stroną internetową usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użystkownicy strony internetowej np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, czy innych działań podejmowanych w ramach strony internetowej.

2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator strony internetowej dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator informuje, że strona internetowa stosuje  protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada  zainstalowany certyfikat SSL. Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
 4. Administrator strony internetowej na zasadach określonych w Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH STRONY INTERNETOWEJ

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
 2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników strony internetowej są:
  • Pośrednicy, przewoźnicy - w przypadku dostarczenia przedmiotu do Klienta.
  • Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
  • Podmioty dostarczające systemy do analizy ruchu na stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych; podmioty przeprowadzające kampanie marketingowe.
  • Dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Sklepu internetowego np. hostingodawcy.
  • Podmioty świadczące usługi księgowe.
 3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem strony internetowej stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.tinyhousefamily.pl Administrator powierza następującym podmiotom:
  • Cyber_Folks S.A, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829, Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632, KRS: 0000612359 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest strona internetowa.
  • Kancelaria Rachunkowa CALCULO Sp. z o.o., ul. Żurawia 3/5, 91-455, Łódź, NIP: 7262650323, REGON: 10145535, KRS: 0000431321 – w celu prowadzenia księgowości (również w formie elektronicznej).
  • Bank Pekao S.A., Grzybowska 53/57, 00-844, Warszawa, NIP: 5260006841, REGON: 000010205, KRS: 0000014843 - w celu umożliwienia dokonania płatności przelewem bankowym za zakupiony przedmiot.
  • Mistral Solution Sp. z o.o., ul. Żurawia 3/5, 91-455, Łódź, NIP: 7262652687, REGON: 101645782, KRS: 0000473212 - w celu obsługi informatycznej, zarządzania stroną internetową oraz prowadzaenia kampanii marketingowych m.in. w social media.

4. POZYSKIWANIE, GROMADZENIE, CEL, ZAKRES ORAZ CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w  związku z korzystaniem ze strony internetowej.  Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników strony internetowej.
 4. W ramach prowadzonej strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika; zagwarantowanie pełnej obsługi Użytkownika strony internetowej w tym kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania.
  • Umożliwienia przeglądania stron www strony internetowej, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników.
  • Dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika.
  • Wykonania Umowy sprzedaży.
  • Prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego strony internetowej.
  • Rozpatrywania reklamacji oraz odpowiedzi na pytania.
  • Marketingu bezpośredniego produktów.
  • Przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych usług.
 5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu szybkiego kontaktu z klientem wynikającym.
 6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.
KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM STRONY INTERNETOWEJ
 1. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika strony internetowej, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli  po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).
FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. W ramach funkcjonalności serwisu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
GOOGLE ADS
 1. Administrator informuje, iż korzystając z usług Google Ads promuje stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin strony internetowej w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przeglądanych przez Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
  Usługa Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są  jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail strony internetowej.
 2. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.
 3. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art. 21 RODO.
 7. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO.
 8. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
 9. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. PLIKI COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE i ANALITYKA

 1. Strona internetowa www.tinyhousefamily.pl używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników strony jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury strony.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
 4. Ponadto Administrator usługi dzieli pliki cookie na:
  • Niezbędne - przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
  • Preferencyjne - umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
  • Statystyczne - pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
  • Marketingowe - stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
  • Wydajnościowe - używane specjalnie do gromadzenia danych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, które strony witryny są odwiedzane najczęściej lub czy otrzymują komunikaty o błędach na stronach internetowych. Te pliki cookie monitorują tylko działanie witryny w trakcie interakcji użytkownika z nią. Te pliki cookie nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację odwiedzających, co oznacza, że wszystkie gromadzone dane są anonimowe i służą wyłącznie do poprawy funkcjonalności strony internetowej.
 5. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu internetowego oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 6. W celu tworzenia spersonalizowanych reklam na podstawie zachowań Osób odwiedzających stronę internetową, monitorowania zdarzeń na stronie Serwisu Administrator stosuje piksel konwersji Facebook (fragment kodu JavaScript). Informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej Osoby, dostarczają jedynie informacji o działaniach podjętych w ramach Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela są dostępne na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 7. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.
 8. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
 9. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach strony internetowej umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie internetowej można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności i Regulaminami tych stron.
 2. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do strony internetowej Administratora.
 3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty strony internetowej co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie.
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności strony internetowej, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej biuro@tinyhousefamily.pl.